UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Član 1

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane biljnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica - obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik - obveznik fiskalizacije;

2) koje obavljaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Član 3

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

1)            49.31      Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

2)            49.32      Taksi prevoz;

3)            51.1        Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;

4)            52.21      Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:

                                - puteva, mostova i tunela;

                                - parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora;

5)            53.1        Poštanske aktivnosti javnog servisa;

6)            61           Telekomunikacije;

7)            64           Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

8)            65           Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

9)            66           Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

10)          69.1        Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

11)          75           Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

12)          84.3        Obavezno socijalno osiguranje;

13)          85           Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 - Ostalo obrazovanje;

14)          86           Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15)          87           Socijalna zaštita sa smeštajem;

16)          88           Socijalna zaštita bez smeštaja;

17)          92           Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlja podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;

18)          94.91      Delatnost verskih organizacija.

Član 4

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primljenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

- delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim sledećih komunalnih delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravljanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

- poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Službeni glasnik RS", broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika:

- pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca - prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;

 

96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnost čistača cipela i nosača.

 

Član 5

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase ("Službeni glasnik RS", br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14) prestaje da važi 1. maja 2022. godine.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja

("Sl. glasnik RS", br. 117/2021)

Član 7

Obveznici fiskalizacije koji nisu, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Službeni glasnik RS", broj 32/21) i ovom uredbom, oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni su da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 153/20 i 96/21) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona.

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Bolja efikasnost, manje grešaka i bolje ocene korisnika
Pogledajte Više
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
KAKO DA SE EFISKALIZUJEM?
Pogledajte Više
Master LPFR
Master LPFR
Pogledajte Više