eFiskalizacija

 NOVI MODEL FISKALIZACIJE

NOVI MODEL FISKALIZACIJE


Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa. Obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. Novi model podrazumeva i korišćenje digitalnih sertifikata i bezbednosnog elementa, kao i pojednostavljeni postupak sertifikacije fiskalnih uređaja.


Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?

Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. U tom periodu će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije, uz obavezu da svi fiskalni uređaji po prodajnom objektu moraju da budu u tranziciji. U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije će biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model fiskalizacije do 30. aprila 2022. godine.


Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da od 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi prijavi podatke o svojim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama. Od 1. novembra putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, kojem se pristupa direktno sa portala ePorezi, autorizovane osobe obveznika fiskalizacije traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Neophodan je najviše jedan bezbednosni element po fiskalnom uređaju. U trenutku prijave, važno je da obveznik napomene da li želi karticu na kojoj se nalazi bezbednosni element u punoj veličini ili perforiranu, što zavisi od toga kakav ima fiskalni uređaj. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem, završava se proces eFiskalizacije.


Koji fiskalni uređaj da izaberem?

U skladu sa usvojenim zakonom, podzakonskim aktima i tehničkim uputstvom, poreski obveznici imaju na raspolaganju širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obeznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj - kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu opredeliti za jednostavno rešenje koje podrazumeva tablet, u koji će biti ubačen softverski procesor fiskalnih računa u skladu sa tehničkim uputstvom, karticu koja predstavlja bezbednosni element, a pored toga i običan ili termalni štampač.

Napominjemo da obveznik fiskalizacije može da koristi postojeći fiskalni uređaj, ukoliko on ispunjava tehničke uslove, kao i štampač, ali da je neophodno da ima novi softverski procesor koji će biti ubačen u uređaj, kao i karticu sa bezbednosnim elementom, koju izdaje Poreska uprava. Ukoliko obveznik nabavi potpuno novi uređaj, u kome se već nalazi softverski procesor, onda mu je neophodna još samo kartica sa bezbednosnim elementom.


 Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Ne, država će u potpunosti preuzeti troškove obveznika fiskalizacije. Svi zainteresovani mogu da se prijave preko portala Poreske uprave ePorezi, u periodu od 15. oktobra 2021. godini do 31. januara 2022. godine.

Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom tokom trajanja Javnog poziva, koji je objavljen na sajtu Ministartva privrede, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svojih poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija što može da učini preko portala ePorezi. Postojeći obveznici fiskalizacije mogu da po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji dobiju finansijsku podršku u iznosu od 100 evra, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra. Novi obveznici fiskalizacije mogu da dobiju finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji. Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.


Da li je neophodno defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna. Defiskalizacija će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi.

Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije će rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, ukidanja obaveznog godišnjeg servisa fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.


OBVEZNIK FISKALIZACIJE


Ko je obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21) određene su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidnetiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.


Poslujem više godina kao preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 6202 (konsalting u IT) i radim isključivo sa firmama. Nikada nisam imao, niti ću imati promet na malo tj. poslovanje sa fizičkim licima. Da li sam u obavezi da nabavljam opremu po novom zakonu?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Takođe, obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja. Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, koja je u primeni od 1.1.2022.godine, navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. S obzirom da šifra delatnosti 6202 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja Zakonom o fiskalizaciji, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Shodno navedenom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga pravnim licima i preduzetnicima u okviru delatnosti koju obavlja (osim maloprodaje) nije dužan da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.


Da li je obveznik sa šifrom delatnosti 41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih objekata prilikom prodaje stanova fizičkim licima dužan da izdaje fiskalne račune ?

Obveznik koji je upisan u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužan je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pomenuta Uredba se može naći na sajtu Poreske uprave u delu Fiskalne kase/Uredbe. S obzirom da šifra 41.20 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Zakonom o fiskalnim kasama, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko fiskalne kase. Takođe, upućujemo na mišljenje Ministarstva finansija koje se odnosi na evidentiranje prometa preko fiskalne kase koji ostvari privredni subjekt koji se bavi izgradnjom i prodajom stanova fizičkim licima, broj 430-00-00301/2007-04 od 26/11/2007. godine čiji deo citiramo: „ Prema tome, s obzirom da prodaja stanova i lokala fizičkim licima, ne spada u delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao i navedenom Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt prometom dobara, u konkretnom slučaju stanova i lokala fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase.“


Ako obavljam delatnost koja jeste oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali istovremeno obavljam i delatnost koja nije oslobođena, da li moram da imam elektronski fiskalni uređaj?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.


Da li prodaja preko automata šifra delatnosti 47.99 treba da se fiskalizuje? Probali smo prema korisničkom upustvu da se prijavimo i stalno izbacuje sistemska greška.

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), koja je u primeni od 01/01/2022.

Šifra delatnosti 47.99 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri - u skladu sa Uredbom, oslobođena je obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ukoliko, u skladu sa Uredbom, obavljate neku od navedenih delatnosti u okviru šifre delatnosti 47.99, u tom slučaju nemate obavezu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.


PRIJAVA POSLOVNIH PROSTORA/PROSTORIJA


Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?

Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora.

 

Prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave i sadrži sledeće podatke:

 - PIB poreskog obveznika;

- Naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije;

- Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije;

- Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije;

- Geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate);

- Adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije;

- Vrste delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;

- Datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava;

- Datum privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije;

- Datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji;

- Kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije;

- Status poslovnog prostora i poslovne prostorije (aktivan/neaktivan).

 

U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.


Prilikom popunjavanja prijave PGJO o dostavljanju podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama koji tip "vrste prijave" biramo, s obzirom da imamo tri prodajna mesta u kojima postoji fiskalna kasa, a ostala četiri koja ćemo imati su nova prodajna mesta i za njih pretpostavljamo da koristimo prvu opciju-upis u registar. Koji tip vrste prijave izabrati za već postojeća prodajna mesta?

U prijavi PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) iz padajućeg menija "Vrsta prijave" moguće je izabrati jednu od tri opcije:

 

1. Upis u registar

- koristi se za prvo prijavljivanje poslovnog prostora i poslovne prostorije,

2. Brisanje iz registra

- koristi se za trajnu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije

3. Promena podataka iz registra

- koristi se za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka.

 

Bez obzira što u nekim poslovnim prostorima već obavljate delatnost, prilikom prvog prijavljivanja tih prostora i prostorija u Registar poslovnih prostora, bira se opcija 1. Upis u registar, isto kao i za nove poslovne prostore u kojima tek planirate da započnete obavljanje delatnosti.

3. Mi smo knjigovodstvena agencija, imamo kao klijenta auto kuću koja se bavi prodajom polovnih automobila. Do 2018. godine firma je bila na adresi registracije iz APR i tu je bila fiskalna kasa. Godine 2018. uzet je u zakup plac za izlaganje i prodaju vozila i fiskalna kasa je preneta tu i u kasi je izmenjena adresa. Firma je i dalje ostala na staroj adresi, a mi smo u poreskoj prijavi PEP-IPJ prijavili izdvojenu poslovnu jedinicu-pomenuti plac u zakupu na koji takođe uredno plaćamo porez na isplaćene zakupe. Naše pitanje je šta mi prijavljujemo u prijavi PGJO, samo izdvojenu jedinicu na kojoj se nalazi fiskalna kasa, ili i sedište firme i izdvojenu poslovnu jedinicu, i kako ih kategorišemo u tipu poslovnog prostora, da li oba kao fiksne?

Obveznik fiskalizacije dužan je da prijavi svaki poslovni prostor, odnosno poslovnu prostoriju u kojoj će koristiti elektronski fiskalni uređaj.

Svaki poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija, u kojoj se vrši promet na malo, mora biti pojedinačno prijavljen preko portala ePorezi, kako bi obveznik mogao da dobije jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

U prijavi PGJO treba da prijavite poslovni prostor/ prostoriju u kojoj će se nalaziti elektronski fiskalni uređaj (ukoliko vršite promet na malo samo na placu koji ste uzeli u zakup, onda prijvljujete samo tu lokaciju).

U skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ) u prijavi PGJO kao tip poslovnog prostora unesi se podatak da se radi o Fiksnom poslovnom prostoru, i u tom slučaju potrebno je uneti podatke o adresi tog poslovnog prostora (a ne podatak o adresi sedišta poreskog obveznika).

4. Prilikom popunjavanja prijave PGJO nailazim na nedoumicu za polje TIP POSLOVNOG PROSTORA od ponuđenih gde svrstati delatnosti koje rade na terenu npr. hidroizolateri, vodoinstalateri...

Kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije u prijavi PGJO, obveznik fiskalizacije u slučaju obavljanja delatnosti na prenosivim prodajnim objektima, pokretnim sredstvima ili na terenu, u polju TIP POSLOVNOG PROSTORA treba da unese da se radi o POKRETNOM prostoru, u skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ).

5. Radim PGJO prijavu za terensku kasu i sistem mi traži da obavezno unesem kvadraturu, zanima me šta unosim kvadraturu sedišta? Ja sam probala da unesem nulu i ne dozvoljava mi, sa jedinicom prolazi, ali nisam sigurna da li smem tako?

U skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ), prilikom popunjavanja prijave PGJO unosite kao tip poslovnog prostora POKRETNI, u slučaju obavljanja delatnosti na prenosivim prodajnim objektima, pokretnim sredstvima ili na terenu.

Kada se radi o pokretnom poslovnom prostoru/prostoriji, izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika, dok se ostali podaci popunjavaju ručnim unosom – u polje "Dodatno" je potrebno uneti jedinstvenu oznaku poslovnog prostora (npr. registarska oznaka vozila i sl.).

Polje 2.11 Kvadratura se popunjava brojčanim podatkom o površini poslovnog prostora (u m2).

U prijavi PGJO potrebno je da kao podataka o kvadraturi sedišta unesete stvarnu kvadraturu u m2.

6. Kako da popunim polje naziv poslovnog prostora u prijavi PGJO ? U pitanju je frizerski salon koji je registrovan u APR-u i sadrži ime i prezime preduzetnika, opis delatnosti i naziv a to je više od 50 znakova. Može li samo da se upise Objekat ili frizerski salon br.1 ?

U nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije (polje 2.1) potrebno je uneti ISKLjUČIVO NAZIV prijavljenog maloprodajnog objekta u kome će biti instaliran elektronski fiskalni uređaj i nema potrebe ponavaljati naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije, osim ako to nije i naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije. Takođe se u ovo polje ne unosi adresa, tip objekta ili naziv delatnosti.

Podatak o nazivu poslovnog prostora i poslovne prostorije sastoji se od Jedinstvene oznake koju dodeljuje Poreska uprava i: NAZIVA poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Podatak o NAZIVU poslovnog prostora i poslovne prostorije će biti upisan u bezbednosni element i ne može se samostalno menjati, bez promene bezbednosnog elementa.

Na sajtu Poreske uprave možete pronaći objašenje sa primerom, na linku

7. Naša firma se bavi proizvodnjom robe široke potrošnje. U okviru prostorija naše firme, na adresi sedišta imamo i registrovanu maloprodaju, radi prodaje naših proizvoda direktno fizičkim licima. Takođe, nudimo i mogućnost naručivanja naših proizvoda putem interneta, tj internet trgovinu. Da li prilikom prijave poslovnog prostora u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji moramo izvršiti dve prijave, pri čemu prvi put za tip objekta biramo fiksni objekat, a drugi put biramo daljinska trgovina? I da li u tom slučaju moramo imati dva fiskalna uređaja?

U skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ) i Korisničkim uputstvom za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem, kada je u istoj poslovnoj prostoriji i maloprodaja (prodaja direktno fizičkim licima) i internet prodaja, možete evidentirati sav ostvareni promet preko jednog elektronskog fiskalnog uređaja, i u tom slučaju prijavljuje se 1 poslovni prostor/prostorija.

8. Molim Vas za odgovor na koji način se podaci unose u obrazac PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) u deo 2. Podaci o poslovnom prostoru za lice koje ima registrovanu adresu u APR na sledeći način: *"Ulica, broj i slovo: Hajduk Veljkova 11, lokal OB-60"*? Nije moguće uneti slovne oznake u poljima predviđenim za ulaz, sprat i oznaku stana u obrascu PGJO.

Unos podataka o adresi poslovnog prostora u prijavi PGJO moguće je izborom iz predefinasanog adresnog registra do nivoa kućnog broja (polja 2.3 – 2.6 koriste padajući meni); polja 2.7 – 2.9 mogu se popuniti ručnim unosom ukoliko je potrebno.

* Ukoliko su podaci o adresi izabrani iz adresnog registra (korišćenjem padajućeg menija) podaci o geografskoj širini i dužini će biti automatski popunjeni.

* Ukoliko podaci o adresi nisu dostupni putem adresnog registra, potrebno je označiti/čekirati polje "Slobodan unos" i ručno popuniti podatke u poljimlj 2.5 "Naziv ulice" i 2.6 "Kućni broj".

Na sajtu Poreske uprave možete pogledati KORISNIČKO UPUTSTVO za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem, putem linka


PROCESOR FISKALNIH RAČUNA


 Šta je procesor fiskalinih računa?

Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti :

 

- lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili

- virtualni (V-PFR) ako je u mreži Poreske uprave.

 

Obveznik fiskalizacije, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u mreži Poreske uprave) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu, dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obezbedi nesmetan rad i najmanje jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze.


Kada treba da koristim virtuelni PFR?

Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje. Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.


Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida internet veze?

Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. U skladu sa usvojenim zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju lokalni procesor fiskalnih računa koji će beležiti i potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze. Na taj način, predviđena je obaveza čuvanja podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa podataka Poreskoj upravi.


BEZBEDNOSNI ELEMENT


 Šta je bezbednosni element, da li moram to da imam?

Bezbednosni element je hardvarski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije mora imati bezbednosni element jer je dužan da koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Račun koji je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa ne može se smatrati fiskalnim računom. Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Neovlašćeno lice ne može koristiti bezbednosni element, u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, tj. u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja.


Kako da nabavim bezbednosni element?

Od 01. novembra 2021. godine, autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku za dalji postupak fiskalizacije i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na elektronski servis za fiskalizaciju (ESF).

Preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba u svoje poresko sanduče dobija obaveštenje o preuzimanju bezbednosnog elementa. Bezbednosni element se preuzima na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave, osim za obveznike CVPO koji bezbednosni element preuzimaju u Centru za velike poreske obveznike. Prilikom preuzimanja bezbednosnog elementa/ bezbednosnih elemenata autorizovanoj osobi poreskog obveznika lično se uručuje i potvrda/ potvrde o preuzimanju. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.


Da li bezbednosni element ima neki rok trajanja?

Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Elektronski sertifikat je vremenski ograničen, i to sa rokom trajanja od najmanje godinu dana, a najviše 4 godine. Nakon isteka roka trajanja elektronskog sertifikata, bezbednosni element se više ne može koristiti. Prijava za izdavanje novog bezbednosnog elementa može se podneti u roku od 30 dana pre isteka roka važenja važećeg bezbednosnog elementa.


Šta da radim ako izgubim ili oštetim bezbednosni element?

Obveznik fiskalizacije je dužan da u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja bezbednosnog elementa usled više sile (poplave, požar i sl.) ili usled drugih okolnosti, u roku od 3 dana od nastanka tih okolnosti obavesti Poresku upravu radi deaktivacije. Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave.


IZGLED, SADRŽINA I VRSTA FISKALNOG RAČUNA


 Koje podatke mora da sadrži fiskalni račun?

Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:

  

1) vrstu računa (promet ili avans);

2) tip transakcije (prodaja ili refundacija);

3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;

4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;

5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

6) naziv, šifru ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;

7) specifikaciju poreskih stopa;

8) iznos poreza po poreskim stopama;

9) ukupan iznos poreza;

10) vrednost prometa po poreskim stopama;

11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;

12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;

13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;

14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;

15) Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR - Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;

16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.


Da li mogu da na fiskalni račun stavim i neke reklamne poruke?

Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom. Na fiskalnom računu mogu da se iskazuju i brojevi telefona, i drugi podaci u tekstualnom formatu koji su značajni obvezniku fiskalizacije i/ili kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Ovi podaci (reklamne poruke, brojevi telefona...) ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom računu - veličina fonta mora biti manja od teksta ostalih podataka na fiskalnom računu.


Da li pri svakom prometu moram da izdam i predračun?

Predračun je fiskalni dokumet koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo. Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usliuga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za promet na malo. Predračun ne sme da ima karakteristike prodajnog računa i ne utiče na poresku obavezu.


Da li na fiskalnom računu moram da upišem i PIB kupca ako je on pravno lice?

Svaka vrsta računa (promet ili avans) i tip transakcije (prodaja ili refundacija) podržava i izdavanje fiskalnih računa pravnim licima. U tom slučaju se na računu obavezno upisuje PIB kupca.


Ukoliko kupac isporučenu robu ili usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja (npr. deo gotovinom, a deo čekom) da li to mora da se iskaže na fiskalnom računu?

Preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podataka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu se navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra i li pružene usluge:

  

1. „gotovina“,

2. „instant plaćanje“,

3. „platna kartica“,

4. „ček“,

5. „prenos na račun“,

6. „vaučer“,

7. „drugo bezgotovinsko plaćanje“.

 

U slučaju da kupac, odnosno korisnik usluga, plaća isporučena dobra ili pružene usluge, koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podataka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu može navesti i više podataka o načinu plaćanja, pri čemu je u obavezi da iskaže i plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.


Koliko dugo se može vršiti provera fiskalnih računa preko sistema za proveru?

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa. Proveru je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina. Za proveru fiskalnog računa neophodna je internet veza i odgovarajući uređaj koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku.


Kada kupac dođe da kupi televizor na 5 rata, da li se za svaku ratu posebno kupcu izdaje po jedan fiskalni račun (Koliko rata toliko računa)?

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju. Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, na fiskalnom računu, navodi jedan od sledećih podataka:

 

1) promet;

2) avans.

 

Računom za promet, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobara i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo). Računom za avans, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo. Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o tipu transakcije, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka:

 

1) prodaja;

2) refundacija, odnosno poništavanje računa.

 

Prodajom, u smislu stava 1. tačka 1) ovog člana, smatra se tip transakcije koji podrazumeva promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo. Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:

 

1) "gotovina" - ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);

2) "instant plaćanje" - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu";

3) "platna kartica" - ako se plaćanje vrši platnom karticom;

4) "ček" - ako se plaćanje vrši čekom;

5) "prenos na račun" - ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;

6) "vaučer" - ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;

7) "drugo bezgotovinsko plaćanje" - ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

 

Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno relevantnog dokumenta u slučajevima navedenim u čl. 11 Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Službeni glasnik RS“ br. 31/21), odnosno u slučaju izdavanja računa za promet na malo, u smislu člana 2. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, u okviru koga je plaćanje izvršeno putem avansa, u celosti ili delimično, kada se iskazuje poziv na jedinstveni redni broj jednog ili više računa za avans, u smislu člana 2. stav 1. tačka 2) navedenog Pravilnika. Obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje poziv na broj drugog relevantnog dokumenta, u slučaju da pored fiskalnog računa kupcu dobara, odnosno korisniku usluga izdaje i drugi račun ili sličan dokument, a koji se ne smatra fiskalnim računom u smislu člana 5. stav 1. Zakona. Napominjemo da poreska obaveza nastaje u momentu prometa, odnosno u momentu izdavanja avansnog računa koji se izdaje za budući promet na malo (sam fiskalni račun, kao i poreska obaveza, ne može se deliti na rate).


Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida internet veze?

Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze, što je i zakonska obaveza. U skladu sa zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa po prodajnom objektu. On će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze.


Ako obavljam promet na malo isključivo putem interneta da li moram da izdajem fiskalni račun u papirnoj formi?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, fiskalni račun izdaje kupcu, odnosno korisniku usluga u elektronskoj formi. Kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, na fiskalnom računu iskazuje hiperlink za verifikaciju, kojem se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pristup internetu.


Molim Vas za odgovor na pitanje u vezi sa izdavanjem računa preko fiskalnog uređaja, a koji se izdaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima (SNPDV i LNPDV). Da li takvi računi koji se izdaju preko fiskalnog uređaja trebaju da sadrže pdv koji se naknadno koriguje, ili se izdaju bez PDV? Ako se izdaju bez pdv-a, kako se to može tehnički sprovesti, s obzirom da svi artikli imaju stope 20% ili 10% pdva, a ne mogu se otvarati duple šifre za iste artikle?

U slučaju prodaje Diplomatsko-konzularnom predstavništvu (DKP) i međunarodnim organizacijama (MO), u fiskalni račun će se unositi PIB kada je kupac ambasada ili međunarodna organizacija za službene potrebe (SNPDV), kao i broj obrasca SNPDV- Službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez pdv. Za kupovinu za lične potrebe (LNPDV) Diplomatsko-konzularnog predstavnika (DKP) i međunarodne organizacije (MO) predstavnika unosiće se ID diplomatske lične karte (LK) i broj obrasca LNPDV – Naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez pdv.

Fiskalni račun je moguće izdati sa stopom poreza 0 u slučaju kada je promet dobara i usluga oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa članom 24.Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Obveznici fiskalizacije će morati da svakom artiklu dodele oznaku poreske stope (opšta, posebna, oslobođeno).


FINANSIJSKA PODRŠKA OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE


Prilikom popunjavanja prijave za finanasijsku podrsku FIP EFU za kupovinu novog fiskalnog uređaja,molimo Vas da nam odgovorite koji broj IBFM upisujemo od postojeće (stare) fiskalne kase ili od novog e-fiskalnog uređaja?

Postojeći obveznik fiskalizacije unosi u FIP EFU (Izjava o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju) podatke o broju aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa i podatke o identifikacionim brojevima fiskalnih modula fiskalnih kasa (IBFM).

Kada je u pitanju IBFM, postojeći obveznici unose podatke o trenutno aktivnim fiskalizovaim fiskalnim kasama (ovaj broj može se videti na poslednjem odštampanom fiskalnom isečku).

Za unos IBFM oznake koriste se velika latinična slova.

Pored ručnog/tekstualnog unosa IBFM oznaka, ovi podaci se mogu importovati ukoliko postoji unapred pripremljen XML fajl – klikom na dugme "XML unos"2.

Tokom unosa IBFM oznaka moguće je obrisati ili izmeniti pogrešno unete podatke.

Ukupan broj fiskalnih uređaja treba da odgovara broju unetih IBFM oznaka.

U slučaju da je ukupan broj prijavljenih poslovnih prostora i prostorija postojećeg obveznika veći od broja prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa, visina finansijske podrške koja se dodeljuje na osnovu broja poslovnih prostora i prostorija biće obračunata u odnosu na broj prijavljenih aktivnih fiskalizovanih fiskalnih kasa.


Podneli smo prijavu 15.10.2021. godine, ali nam još nisu odobrena sredstva, a prijava nije odbijena, pa nas interesuje koji je tok isplate?

Nakon provere ispunjenosti uslova, Poreska uprava sačinjava spiskove korisnika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku sa iznosom dodeljenih sredstava i dostavlja Ministarstvu privrede i Upravi za trezor, jednom nedeljno. Ministarstvo privrede objavljuje spiskove obveznika fiskalizacije koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku na svojoj internet stranici. Uprava za trezor vrši prenos sredstava korisnicima finansijske podrške na poslovne račune navedene u izjavi za dodelu finansijske podrške. Isplata finansijske podrške obveznicima fiskalizacije koji su ostvarili pravo na istu, vrši se jednom nedeljno.


Kada se smatra da je istekao rok od šest meseci u kom poreske obveznici moraju da evidentiraaju promet preko elektronskog fiskalnog uređaja kako ne bi izgubili pravo na subvencije? Da li je taj datum isteka roka datum: 30.04.2022. godine ili je to datum koji ističe 6 meseci nakon 1. januara 2022. godine?

Imajući u vidu da je Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021), definisano da “obveznik fiskalizacije gubi pravo na finansijsku podršku ukoliko u roku od šest meseci od početka primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija ne počne da evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u poslovnom prostoru i prostoriji za koju je dodeljena finansijska podrška za fiskalizaciju, i to u iznosu koji se odnosi na finansijsku podršku koja je dobijena u vezi sa poslovnim prostorom i poslovnom prostorijom u kome nije evidentirao promet na malo“, i da se Zakon o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 135/20 i 96/2021) primenjuje od 1. novembra 2021. godine, propisani rok od šest meseci počinje da teče od 01. novembra 2021. godine.


U smislu Uredbe koja reguliše subvencije, smatra li se svaki automat kao zaseban poslovni prostor za koji se može dobiti subvencija u visini od po 100 EUR po poslovnom prostoru + 100 EUR po fiskalnom uređaju, tj. ukupno 200 EUR po automatu - bez obzira ako na nekoj lokaciji, npr. nekoj školi, postoji više od jednog automata?

Poslovni prostor i poslovne prostorije u smislu zakona kojim se uređuje fiskalizacija su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno.

Imajući u vidu da se svaki automat smatra poslovnom prostorijom za sebe, obveznik fiskalizacije ima pravo da dobije subvenciju od 200 eura po svakom automatu, ukoliko su ispunjeni svi uslovi prospisani Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021).


Da li ukoliko podnesemo prijavu u APR i dobijemo rešenje iz APR-a do 29. oktobra 2021 godine, a navedemo početak rada 01.12.2021. godine ostvarujemo pravo na finansijsku podršku za fiskalizacaiju?

Pravo na finansijsku podršku imaju obveznici fiskalizacije koji su osnovani i upisani kod nadležnog registra, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Postojeći obveznik fiskalizacije (trgovina na malo) koji je osnovan i upisan u registar (29.10.2021. godine) i prijavio početak obavljanja delatnosti 01.12.2021. godine, ostvaruje pravo na finansijsku podršku isključivo ako je fiskalizovao fiskalnu kasu u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12), i podnese Prijavu PGJO i Izjavu u propisanom roku (do 31.01.2022. godine).


Da li se finansijska podrška odnosi i na nadogradnju postojećih fiskalnih uređaja, ili samo za kupovinu novih?

Obveznik fiskalizacije može da koristi postojeći, ali nadograđen fiskalni uređaj, ukoliko je kao takav dobio odobrenje Poreske uprave. Na takav uređaj je neophodno instalirati novi hardverski ili softverski lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element u vidu kartice ili fajla.

Pravo na finansijsku podršku obveznik fiskalizacije može da ostvari samo po osnovu poslovnih prostora i poslovnih prostorija za koje je podneo prijavu, a u skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Sl. glasnik RS“, br. 31/21, 93/21) i za koje je Poreska uprava dodelila jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije.

Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija (,,Službeni glasnik RS", br. 95/21) nije propisano da obveznik fiskalizacije može ostvariti pravo na finansijsku podršku isključivo samo za kupovinu novih elektronskih fiskalnih uređaja.

Poslala sam prijavu za pomoć oko fiskalizacije i u toj brzini pogrešila da se radi o već postojećim kasama, napisala da su kase nove jer smo ih skoro menjali, zbog istrošenosti i starosti. Mi smo firma koja postoji još od 1999 godine i naravno da smo imali i kase ali u prijavi je pogrešno navedeno. Molim vas da mi objasnite šta da radim dalje.

Obveznik fiskalizacije može podneti samo jednu Izjavu o zainteresovanosti za finansijsku podršku u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS", br. 95/21).

Podnetu Izjavu nije moguće izmeniti.

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške i utvrđuje visinu iznosa finansijske podrške za obveznike fiskalizacije koji su podneli Izjavu.


OSTALO


Poštovani, ja sam proizvođač ESIRa i napravio sam rešenje po Tehničkom vodiču i uputstvu u kome nedostaju totali prometa po poreskim stopama. Da li je neophodno da se na fiskalnom računu vide totali prometa po poreskim stopama, s obzirom na činjenicu da su svi artikli podeljeni i jasno označeni po poreskim stopama u fiskalnom računu?

Ukoliko bi se insistiralo na totalima po poreskim stopama, dovelo bi do povećanja stavki u ionako dugačkom računu i većem utrošku papira. S obzirom da QR kod sadrži sve informacije o prometima po poreskim stopama, može se smatrati da račun sadrži sve elemente propisane Zakonom i Poreska uprava će odobravati i rešenja u kojima nisu vidljivi totali prometa po poreskim stopama u samom tekstu fiskalnog računa.


 Kako da dostavim Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima kada nestane internet (kada je u prekidu)?

Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa (u daljem tekstu: fiskalizuje račun), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od 5 dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa. Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.


 Kako da izmenim poresku stopu u sistemu?

Elektronski fiskalni uređaj dobija podatke o poreskim stopama iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom (SUF). SUF definiše oznake poreske stope koje se koriste, administrira prethodno definisane poreske stope, određuje datume za promenu poreskih stopa i primenjuje izmenjene poreske stope.


Imajući u vidu novi Zakon o fiskalizaciji da li će i dalje biti obavezno voditi KEP knjigu (Knjigu o evidenciji prometa)?

Zakon o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine ne propisuje vođenje KEP knjige. Obaveza vođenja KEP knjige je regulisana Pravilnikom o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 i 44/2018 - dr. zakon) koji je u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i koji je na snazi i dalje. Napominjemo da prema čl. 3 Pravilnika KEP knjiga vodi se posebno za svako veleprodajno mesto, prodajni objekat i drugo prodajno mesto na kojem se obavlja trgovina na malo, pružaju komisione usluge i vrši otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja.


Da li automatski defiskalizovan uređaj, koji je i dalje tehnički ispravan, predstavlja opasnost u pogledu izdavanja nevalidnih fiskalnih računa?

Prema usvojenom Zakonu o fiskalizaciji prelaskom na novi model fiskalizacije i tehnička rešenja koja su odobrena od strane Poreske uprave, stara fiskalna kasa je automatski defiskalizovana. Svaki račun koji bi eventualno bio izdat iz tog prodajnog objekta sa stare fiskalne kase, nije fiskalizovan i predstavlja poreski prekršaj. Odredbe usvojenog Zakona o fiskalizaciji na ovaj način suspenduju odredbe Zakona o fiskalnim kasama.


 Da li će obveznici fiskalizacije, saglasno potpisanim višegodišnjim ugovorima sa mobilnim operaterima za prenos podataka putem GPRS, imati nepotrebne troškove za tu uslugu i u novom modelu fiskalizacije?

Odredbe usvojenog Zakona o fiskalizaciji dužni su da poštuju kako poreski obveznici, tako i pružaoci usluga u vezi sa fiskalizacijom. U tom kontekstu ne može se tarifirati usluga koja saglasno novom modelu fiskalizacije ne postoji.


Da li će postojati obaveza čuvanja starih fiskalnih modula i u novom modelu fiskalizacije?

Neće, obveznici fiskalizacije će biti u obavezi da čuvaju kontrolne trake i dnevne izveštaje po odredbama Zakona o fiskalnim kasama. Stari fiskalni moduli koji se trenutno čuvaju u servisima mogu biti uništeni uz poštovanje propisa koji se odnose na uništavanje opasnog elektronskog otpada.

Želite da postanete naš korisnik?

Kontaktirajte nas